top of page

KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR THE FUNCTIONAL BOX STOCKHOLM AB
Uppdaterat 2022-08-01

1.    Allmänt 
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på The Functional Box Stockholm AB och mellan den person (”medlem”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. 

1.2 Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. 

1.3 Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

1.4 Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt på medlemmens medlemsprofil. 

1.5 Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras. Vid besök på anläggningen ska medlemmen alltid registrera sig genom att checka in via sin medlemsprofil. 

1.6 Minimiåldern för att teckna ett medlemsantal på The Functional Box är 18 år. 
1.7 Åldersgränsen för att få träna på The Functional Box är 16 år. För tränande som ännu inte fyllt 18 år krävs att den tränandes målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Detta behöver göras på anläggningen med någon utav The Functional Box ’s anställda. 

1.8 Minimiåldern kan komma att avvika vid anordning av barnpass eller annan träning avsedd för minderåriga. Vid dessa tillfälle gäller den åldersgräns som är angiven för just de specifika tillfällena. 

2.    Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler /Återbetalningsskyldighet
2.1    The Functional Box Stockholm AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. 

2.2    Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Ångerfristen avser 14 dagar från den dag avtal om medlemskap ingås, de så kallade köptillfället. Inom 14 dagar från köptillfället har medlem som är privatperson rätt att skriftligen meddela The Functional Box Stockholm AB om han/hon ångrat sitt köp. Detta görs i enlighet med 2 kap.10 § och 12 § Distansavtalslagen 

2.3    Om medlemmen utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp denne har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att medlem ångrat sig. Detta görs i enlighet med 14§ Distansavtalslagen. Medlemmen får själv betala returkostnader när varor sänds tillbaka. The Functional Box betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

2.4    Ångerrätten gäller inte Bootcamps eller andra evenemang/aktiviteter som avser en tidsbegränsad period och/eller utförs på bestämda dagar, se 2 kap. 11 §, punkt 12 Distansavtalslagen. 

2.5    Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.
 
3.    Hälsotillstånd 
3.1 Varje medlem ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på The Functional Box Stockholm AB.
 
4.    Avtalstid och uppsägning 

4.1    The Functional Box Stockholm AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Alla månadsmedlemskap gäller tills vidare/löpande tills medlemmen säger upp medlemskapet på angivet sätt. Betalningen sker per månad. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK. 
 
5.    Månadsmedlemskap 
5.1 I samband med teckning utav något av månadsmedlemskapen tillkommer även en startkostnad om 0 SEK. 

5.2 Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott. 

5.3 Alla avtal har en uppsägningstid på 2 månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Begäran om uppsägning skickas till info@thefunctionalbox.se och avslutas 2 månader efter att en bekräftelse skickats tillbaka till medlemmen. 

5.4 Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. 

5.5. Medlemskap med bindningstid och utan bindningstid kan uppgraderas till ett mer vidsträckt medlemskap. Vid uppgradering av ett redan bundet medlemskap kvarstår resterande bindningstid. 

5.6 Nedgradering kan endast göras på ett medlemskap utan bindningstid. En sådan begäran ska skickas till info@thefunctionellbox.se. Ändringen sker 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till medlemmen.  5.7 Medlemskapspriser från kampanjer och specialerbjudanden är giltiga under den period som angivits vid medlemskapets tecknande, efter angiven period övergår medlemskapet automatiskt till ett obundet tills vidare avtal med då gällande prislista. 

6.    Bootcamps
6.1 Bootcamps betalas i förskott. Pengarna dras direkt från medlemmens kort vid köpet och är giltigt under den period som Bootcampet avser. Medlemskapet avslutas automatiskt efter Bootcampets slutdatum. 

6.2 Anmälan till Bootcamps är bindande och omfattas inte av ångerrätten. 

7.    Personlig Träning
7.1 Vid köp av Personlig Träning betalas alla tillfällen i förskott, om inte annat har avtalats mellan medlemmen och The Functional Box. 

7.2 De köpta PT- tillfällena ska nyttjas under den giltighetstid som angivits vid köpet, annars går de köpta tillfällena förlorade. 

7.3 Av/ombokning av PT-tillfällen skall ske minst 24 timmar innan avtalad tid, annars går tillfället förlorat. 

7.4 Se särskilda villkor för PT-tillfällen gällande ångerrätt mm. 

8.    Övriga medlemskap
8.1 Övriga medlemskap som engångs biljett & klippkort betalas i förskott. Pengarna dras direkt från medlemmens kort vid köpet och är giltigt under den period som medlemskapet avser. Medlemskapet avslutas automatiskt efter förbrukning. 
 

9.    Öppettider
9.1 Träning under obemannade tider kan endast ske när du har ett giltigt medlemskap som inkluderar Open Gym.

9.2 Träning under obemannade tider sker på eget ansvar. 

9.3 Varje medlem skall vid nyttjande av Open Gym registrera sig vid inpassering på The Functional Box anvisade sätt. Det är inte tillåtet att släppa in andra medlemmar eller obehöriga personer. Insläpp av annan person än sig själv kan leda till avstängning.

9.4 Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. 

Övriga tider är lokalen låst och larmad. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kan medlem komma att debiteras för utryckningskostnad. 

10.    Prisändringar 
10.1 The Functional Box Stockholm AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista. 
 
11.    Avstängning vid utebliven betalning 
11.1 Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.
 
12.    Månadsvis betalning
12.1 Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. 

12.2 Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

12.3 Om täckning saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. 

12.4 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på The Functional Box Stockholm AB konto. 

12.5 Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen, förbehåller sig The Functional Box Stockholm AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
 
13.    Trivselregler och tränings föreskrifter
13.1 Medlemmen förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. 

13.2 Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. 

13.3 Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. 

13.4 Medlemmen får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler om inte annat har avtalats mellan medlem och The Functional Box Stockholm AB. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.


14.    E-handel
14.1 För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 
 
15.     Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter 
15.1 Medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

15.2 Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@thefunctionalbox.se.

15.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter födsel. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

15.4 Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. 

15.5 Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.
 
Giltiga intyg: 
Sjukdom/skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
 
16.    Ändring av medlems personuppgifter 
16.1 Medlem skall omgående underrätta The Functional Box Stockholm AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

16.2 The Functional Box Stockholm AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når medlemmen på den av medlem aktuella angivna adressen.

17.    Ansvar för medlems ägodelar och olycksfall 
17.1 The Functional Box Stockholm AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter.

18.    Bokning av gruppträning 
18.1 För att delta på gruppträningspass krävs föranmälan. Föranmälan sker genom anvisat sätt av The Functional Box. 

18.2 Avbokning från bokat gruppträningspass kan ske upp till 90 minuter innan angiven starttid för gruppträningen. 

18.3 Vid ankomst till bokat gruppträningspass ska incheckning ske på de sätt som anvisats av The Functional Box. 

18.4 Vid utebliven närvaro får medlemmen ej i efterhand avboka gruppträningspasset. 

18.5 Vid tre tillfällen av utebliven närvaro eller missad incheckning, spärras medlemmens möjlighet till bokning av ytterligare gruppträningspass. Spärren kan omedelbart upphävas av medlemmen mot en avgift på 100kr som betalas på plats hos The Functional Box. 

19.    Inställda evenemang
19.1 För att vissa aktiviteter, evenemang och Bootcamps ska kunna genomföras krävs ett minsta antal anmälda deltagare. Antalet anges i samband med bokning. Om aktiviteten eller evenemanget får färre anmälningar förbehåller The Functional Box sig rätten att ställa in evenemanget. Detta meddelas i så fall senast tre dagar innan evenemanget och bokade deltagare erbjuds full återbetalning. 

19.2 Vid inställt evenemang ersätter The Functional Box inte kostnader för om- eller avbokning av transporter bokade av medlemmen eller andra direkta eller indirekta kostnader medlemmen ådragit sig. 

20.    Förändringar av avtal 
20.1 Medlemmen godtar att The Functional Box äger ensidig rätt att med bindande verkan, för medlemmen ändra, öppettider, träningsscheman, antal pass/vecka, medlemsavgifter samt allmänna villkor. 

20.2 Vid ändring av medlemsavgifter eller allmänna villkor kommer The Functional box att informera medlemmen om de förändringar som ska komma att ske. 

20.3 Vid sådan ändring av medlemsavgifter eller allmänna villkor kommer The Functional Box att informera medlemmen om förändringen via hemsida, email eller via information i The Functional Box lokaler senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. 

20.4 Om The Functional Box genomför betydande förändringar som påverkar medlemmen negativt, har medlem rätt att säga upp sitt medlemsavtal. Det kan göras även om bindningstiden för medlemsavtalet inte har löpt ut. 

20.5 Särskild uppsägning enligt punkt 20.4 kan endast ske genom att medlemmen meddelar The Functional Box senast fem dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. 

20.6 Vid uppsägning enligt punkt 20.4 avslutas medlemsavtalet från och med det datum då ändringen verkställs. Medlem ska ta emot skriftlig bekräftelse från The Functional Box via e-post eller brev. 

20.7 The Functional Box äger rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan, om medlem väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentligt brott mot villkoren anses bland annat: a) utebliven betalning av medlemsavgift och/eller andra avgifter, b) brott mot medlemmens skyldigheter enligt medlemsavtalet som inte är oväsentligt. 


21.    Medlemsregister i databas 
21.1 Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner medlem den registreringen. 

21.2 The Functional Box Stockholm AB behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemssystem som medlem har samtyckt till. 

21.3 Medlems uppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. 

21.4 Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 
 
22.    Medgivande 
22.1 Genom att jag, som undertecknande medlem, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren The Functional Box Stockholm AB för överföring till denne. 
 
23.    Annan betalare 
23.1 Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för medlem avbryter betalningarna är medlem solidariskt betalningsansvarig.
 
24.    Doping
24.1 The Functional Box Stockholm AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. 

24.2 Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från The Functional Box Stockholm AB. 
 
25.    Cookies 
25.1 Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör medlem tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge medlem som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på medlems kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge medlemmen en bättre kundupplevelse och support.

 

26.    Tvist 
26.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och The Functional Box ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Medlemmen och The Functional Box äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol i Stockholm. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) http://www.arn.se eller postbox 174, 101 23 Stockholm, alternativt till EU-kommissionens tvistlösningsplattform på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm 

bottom of page